Vastgoedbeheerders, vve-beheerders en andere beroepsmatige incassanten opgelet! De Wki is mogelijk ook op jullie van toepassing.

Op 1 april 2024 treedt de Wet kwaliteit incassodienstverlening (waarschijnlijk) in werking. Relatief weinig aandacht wordt besteed aan de reikwijdte van de Wet. Ogenschijnlijk vallen meer bedrijven onder de wet dan men denkt. De Wet is namelijk van toepassing op private partijen die vanuit commercieel oogpunt namens een ander buitengerechtelijk geldsommen incasseert. Artikel 2 van de Wki bepaalt:

Deze wet heeft uitsluitend betrekking op buitengerechtelijke incassowerkzaamheden:
a. die worden verricht of aangeboden in de uitoefening van een daarop gericht of mede gericht beroep of bedrijf of op een wijze alsof zij daarop beroepsmatig of bedrijfsmatig gericht of mede gericht was;
b. voor een derde of na overdracht van de vordering; en
c. met betrekking tot voldoening door een natuurlijke persoon die zijn woonplaats in Nederland heeft.

Volgens de memorie van toelichting valt voor deze werkzaamheden te denken aan het opnemen van contact, verstrekken van inlichtingen, versturen van een betalingsherinnering, aanmaning of ingebrekestelling, behandelen van verweer, (proberen te) treffen van een betalingsregeling en in ontvangst nemen van betalingen. Het verrichten van buitengerechtelijke incassowerkzaamheden wordt, met andere woorden, breed gedefinieerd.

Dit betekent dat niet alleen incassobureaus, deurwaarders en advocaten vallen onder de nieuwe Wet, maar ook (onder andere) vastgoedbeheerders, vve-beheerders en alle andere bedrijven die namens derden tegen betaling buitengerechtelijke incassowerkzaamheden verrichten. Deze bedrijven zullen zich waarschijnlijk moeten registreren en voldoen aan de kwaliteitseisen. Het feit dat deze partijen zich niet naar buiten toe profileren als incassobureaus doet daar niets aan af. De memorie van toelichting bepaalt:

Het weglaten van het etiket «incassobureau» of het voeren van een andere benaming maakt niet dat een bedrijf buiten de nieuwe regeling valt. De toevoeging «op een wijze alsof zij beroepsmatig of bedrijfsmatig was» heeft het oog op diegenen die in een wat meer grijs gebied «professioneel» optreden om een openstaande vordering te innen. Wie op die manier, ongeregistreerd, voor een ander activiteiten verricht of aanbiedt om buiten rechte bij een natuurlijke persoon die in Nederland woont, een vordering tot betaling van een geldsom voldaan te krijgen, is ook strafbaar.

Veel bedrijven zijn in de veronderstelling dat de nieuwe Wet alleen gevolgen heeft voor incassobureaus, deurwaarders en advocaten. NowID heeft aan het ministerie opheldering gevraagd over de reikwijdte van de Wet, zodat eventueel ook andere bedrijven de komende tijd nog de benodigde voorbereidingen kunnen treffen.

Op de hoogte blijven omtrent alle ontwikkelingen? Klik dan hier!

1 Comments

  1. […] er relatief weinig aandacht wordt besteed aan de reikwijdte van de Wet (lees het volledige artikel hier). Vaak wordt ervan uit gegaan dat de Wet slechts van toepassing is op de klassieke […]