Wettelijke eisen: informatie over de Wki

Wat is het doel van de wet?

Met behulp van (onder andere) de Wki probeert de overheid de schuldenproblematiek terug te dringen. Wanneer mensen onverhoopt in de problematische schulden terechtkomen, wil de overheid dat die mensen kunnen rekenen op een zorgvuldig en maatschappelijk verantwoord incassotraject. De regulering van de incassosector moet voorkomen dat mensen met problematische schulden verder in de problemen raken wanneer zij te maken krijgen met een schuldeiser die betaling van de schuld vordert.

De Wki bevat in dit kader een aantal kwaliteitseisen waaraan incassodienstverleners moeten voldoen. Die kwaliteitseisen worden nader ingekleurd in het Besluit kwaliteit Incassodienstverlening (Bki) en de Ministeriële regeling kwaliteit incassodienstverlening (Mrki).

Voor wie geldt de wet?

De Wki is van toepassing op alle private partijen die vanuit commercieel oogpunt buitengerechtelijke incassowerkzaamheden namens een ander verrichten of aanbieden. Met buitengerechtelijke incassowerkzaamheden doelt de Wki op activiteiten ter incassering van een geldvordering zonder dat daarvoor juridische rechtsmaatregelen worden aangewend. Men moet dan (onder andere) denken aan het versturen van een betalingsherinnering, aanmaning of ingebrekestelling, het behandelen van een verweer, het (proberen te) treffen van een betalingsregeling en het in ontvangst nemen van betalingen.

Het feit dat de Wki uitsluitend betrekking heeft op incassodienstverleners die beroeps- of bedrijfsmatig gericht zijn op het verlenen van buitengerechtelijke incassowerkzaamheden, betekent dat de Wki dus niet van toepassing is op overheidsinstellingen en op verkopers/ dienstverleners die hun eigen vordering incasseren. Evenmin is de Wki van toepassing op incassowerkzaamheden die belangeloos en bateloos worden verricht. De incassodienstverlening moet, met andere woorden, direct of indirect zijn gericht op het verwerven van inkomen of het maken van winst.


LET OP:
Veel bedrijven zijn in de veronderstelling dat de nieuwe Wet alleen gevolgen heeft voor incassobureaus, deurwaarders en advocaten. Dit is niet het geval; de Wki heeft een ruim toepassingsbereik. Dit betekent dat niet alleen traditionele incassodienstverleners (zoals incassobureaus, deurwaarders en advocaten) onder de Wki vallen, maar ook (onder andere) vastgoedbeheerders, vve-beheerders, factoringmaatschappijen en alle andere bedrijven die namens derden tegen betaling buitengerechtelijke incassowerkzaamheden verrichten. Deze bedrijven zullen zich moeten registreren en voldoen aan de kwaliteitseisen. Het feit dat deze partijen zich niet naar buiten toe profileren als incassobureaus doet daar niets aan af. De memorie van toelichting bepaalt:

Het weglaten van het etiket «incassobureau» of het voeren van een andere benaming maakt niet dat een bedrijf buiten de nieuwe regeling valt. De toevoeging «op een wijze alsof zij beroepsmatig of bedrijfsmatig was» heeft het oog op diegenen die in een wat meer grijs gebied «professioneel» optreden om een openstaande vordering te innen. Wie op die manier, ongeregistreerd, voor een ander activiteiten verricht of aanbiedt om buiten rechte bij een natuurlijke persoon die in Nederland woont, een vordering tot betaling van een geldsom voldaan te krijgen, is ook strafbaar.

De (kwaliteits)eisen gelden voor alle incassodienstverleners die in Nederland actief zijn. Dit betekent dat de Wki ook geldt voor buitenlandse partijen die in Nederland actief zijn. Daar staat tegenover dat de verplichtingen uit de Wki niet gelden voor incassodienstverleners die uitsluitend geld incasseren bij niet-natuurlijke personen (i.e. B2B-vorderingen). De incassowerkzaamheden moeten, met andere woorden, gericht zijn op natuurlijke personen. Hieronder vallen ook natuurlijke personen die handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf (i.e. eenmanszaken en vennootschappen onder firma).

 

Tot slot gelden bepaalde eisen niet voor gerechtsdeurwaarders en advocaten (waaronder de registratieplicht), aangezien er voor deze twee beroepsgroepen al een uitvoerig wettelijk kader en intensief toezicht bestaat.

Wanneer gaat de wet in?

De Wki is op 12 april 2022 aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft de Wki op 10 mei 2022 als hamerstuk afgedaan. De ministerraad heeft op voorstel van minister Weerwind voor Rechtsbescherming ingestemd met onderliggende regelgeving zodat de Wet op 1 april 2024 in werking zal treden. Vanaf dat moment moeten bestaande en nieuwe incassodienstverleners aan alle nieuwe eisen en regels voldoen.

De Wki voorziet enkel ten aanzien van de registratieplicht in een overgangsregime. Incassodienstverleners die vóór het tijdstip van inwerkingtreding buitengerechtelijke diensten verrichten, krijgen een jaar om toegelaten te worden tot het incassoregister. De desbetreffende incassodienstverleners zijn dus gedurende een jaar na de inwerkingtreding niet strafbaar wanneer zij buitengerechtelijke diensten verrichten ondanks dat zij nog niet geregistreerd zijn. In die periode wordt wel van hen verwacht dat dat zij de overige (kwaliteits)eisen naleven.

Dagen totdat de Wki in werking treedt:

Wettelijke eisen

De Wki stelt specifieke eisen voor het mogen verrichten en aanbieden van buitengerechtelijke incassowerkzaamheden. Op de naleving van deze eisen zal toezicht worden gehouden. Wanneer incassodienstverleners tekortkomen in de nakoming van de wettelijke eisen en regels, kan er bestuursrechtelijk en strafrechtelijk worden opgetreden. De in de Wki gestelde (kwaliteits)eisen worden nader ingekleurd in het Besluit kwaliteit incassodienstverlening (hierna: ‘Bki’). Kort samengevat worden de volgende kwaliteitseisen aan incassodienstverleners gesteld:

  • 1 Registratieplicht
  • 2 Vakbekwaamheid van incassomedewerkers
  • 3 Opbouw en specificatie van vorderingen is inzichtelijk
  • 4 Informatieverplichting en omgang met schuldenaar en schuldeiser
  • 5 Deugdelijke administratie
  • 6 Klachten- en geschillenregeling

Naast de bovengenoemde eisen, moeten alle medewerkers die buitengerechtelijke incassowerkzaamheden verrichten, betrouwbaar en integer te zijn. Dit betekent dat zij allemaal over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) dienen te beschikken. Die eis geldt overigens niet voor mensen die zuiver intern werk doen en die niet met schuldeisers of schuldenaren contact hebben.

 

De incassodienstverlener moet als eerste actie ondernemen: zij zet de VOG-aanvraag online voor haar medewerkers klaar. De medewerker krijgt vervolgens een e-mail van screeningsautoriteit Justis met daarin een aanvraagcode. Met deze code kan hij/zij online inloggen, zijn/haar aanvraaggegevens controleren en de aanvraag betalen. Om uw aanvraag succesvol af te ronden heeft de medewerker DigiD, iDEAL en een geldig e-mailadres nodig. De kosten voor een digitale VOG aanvraag via Justis bedragen €33,85 (vrijgesteld van btw).

Neem contact met ons op

U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier of telefonisch op werkdagen. Wij helpen u graag verder.

E-mail ons

info@nowid.org

Bel ons

+31 10 2343605

Postadres

Postbus 62. Rijswijk

Contact Us