Omgangseisen en informatievoorziening

Incassodienstverleners worden verplicht om zorg te dragen voor een correcte omgang met schuldenaren. Het contact met de schuldenaar dient zorgvuldig, passend en proportioneel te zijn. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat de incassodienstverlener de schuldenaar proactief van voldoende informatie voorziet. Dit betekent met name dat incassomedewerkers niet intimiderend of dreigend mogen communiceren met de schuldenaar en de schuldenaar geïnformeerd moet worden over diens rechten en plichten. Incassodienstverleners moeten er daarom voor zorgen dat zij:

 • De schuldenaar op een transparante, ondubbelzinnige, herkenbare en correcte wijze benaderen
 • De schuldenaar op een eenduidige, volledige en juiste wijze informatie verstrekken
 • De schuldenaar uit eigen beweging én op verzoek informeren over diens rechten en plichten
 • Rechtstreeks en eenvoudig bereikbaar zijn voor de schuldenaar
 • De schuldenaar niet tussen 20:00 en 07:00 langs elektronische, fysieke of telefonische weg benaderen
 • De schuldenaar niet op een zondag of een algemeen erkende feestdag benaderen
 • Geen oneigenlijke druk uitoefenen met maatregelen die niet of nog niet kunnen of zullen worden genomen
 • Onthouden van agressief, bedreigend of intimiderend taalgebruik
 • Communiceren op taalniveau B1

Het Bki legt aan incassodienstverleners de verplichting op om de schuldenaar volledig en juist te informeren. Dit betreft een open norm, waardoor (vooralsnog) niet duidelijk is welke informatie de incassodienstverlener uit eigen beweging moet verstrekken. Bij ministeriële regeling kunnen op een later moment nadere regels worden gesteld.

 

Van incassodienstverleners mag in ieder geval worden verwacht dat zij de volgende informatie via hun website en communicatie aan de schuldenaar kenbaar maken:

 • De identiteit van de incassodienstverlener
 • Het Wki-nummer
 • Het bezoek- en postadres
 • De klachten- en geschillenregeling
 • De betaalmogelijkheden en hoe eventueel een betalingsregeling getroffen kan worden
 • Het telefoonnummer dat tijdens kantooruren bereikbaar is
 • De instanties waar mogelijk naar verwezen kan worden (o.a. (gemeentelijke) schuldhulpverleners en bewindvoerders)
 • De bereikbaarheid van de Stichting 113 Zelfmoorpreventie

Neem contact met ons op

U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier of telefonisch op werkdagen. Wij helpen u graag verder.

E-mail ons

info@nowid.org

Bel ons

+31 10 2343605

Postadres

Postbus 62. Rijswijk

Contact Us