Dit privacy statement is op 10 januari 2023 vastgesteld.

Privacyvoorwaarden NowID

Stichting NowID (hierna: NowID) ondersteunt incassodienstverleners bij het voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving omtrent incassodienstverlening. NowID verwerkt bij het verlenen van deze ondersteuning persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. NowID respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkregen is, vertrouwelijk wordt behandeld. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieplicht.

1. Verwerkingsverantwoordelijkheid

NowID verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Deze privacyvoorwaarden zijn van toepassing op alle personen die deze website bezoeken of op degenen van wie in het kader van onze dienstverlening persoonsgegevens worden verwerkt. Dit omvat gebruikers van de website en het gebruiksprofiel op de website, ontvangers van de nieuwsbrief, deelnemers aan bijeenkomsten van NowID, gebruikers die diensten van NowID afnemen en sollicitanten.

2. Doel verwerking

NowID verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende genoemde doeleinden:

- Het verlenen van ondersteuning bij het voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot incassodienstverlening door het voorzien in informatie, advies en modellen;

- Het geven van webinars en trainingen;

- Het voorzien in een pakket voor een geschillenregeling en geschillenbeslechting;

- Het voorzien in een gebruikersprofiel voor gebruikers;

- Het innen van facturen;

- Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;

- Het uitvoeren van activiteiten in het kader van marketing- en communicatie;

- Het verbeteren van de website ‘nowid.org’;

- Het uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken;

- Werving en selectie (sollicitatie).

De verwerking van de persoonsgegevens wordt getoetst op rechtmatigheid. Gegevens die niet noodzakelijk of relevant zijn in het kader van bovenstaande doelen zullen niet worden verwerkt.

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

NowID verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

- NAW-gegevens zoals namen, voorletters, titels, functie, geslacht, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, nationaliteit, BSN-nummer etc., zoals door betrokkene persoonlijk, telefonisch, schriftelijk, digitaal of via het contactformulier op de website aan NowID verstrekt;

- Contactgegevens zoals een telefoonnummer, faxnummer e-mailadres, website etc., zoals door betrokkene persoonlijk, telefonisch, schriftelijk, digitaal of via het contactformulier op de website aan NowID verstrekt;

- Gegevens die tijdens een bezoek van de betrokkene aan de website van NowID zijn gegenereerd, zoals het IP-adres en het surfgedrag op de website. Lees hierover ‘Statistieken en cookies’;

- Gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van vergoedingen en uitgaven, het doen van betalingen en het innen van vordering, waaronder het bankrekeningnummer door betrokkene persoonlijk, telefonisch, schriftelijk of digitaal aan NowID verstrekt;

- Andere gegevens die uit openbare bron (zoals het handelsregister, het kadaster of sociale media) zijn verkregen of door derden zijn verstrekt;

- Andere gegevens van gebruikers waarvan de verwerking noodzakelijk is om aan de toepasselijke wet- en regelgeving te voldoen.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt NowID omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden. Uw persoonsgegevens kunnen door ons opgevraagd worden per e-mail, telefoon, in persoon, per faxbericht, per brief of per contactformulier op de website.

4. Grondslag verwerking persoonsgegevens

NowID verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

- Wettelijke verplichting;

- Uitvoering van een overeenkomst;

- Verkregen toestemming van betrokkene;

- Gerechtvaardigd belang.

Wanneer de verwerking gebaseerd is op toestemming, kunt u deze toestemming altijd aanpassen of intrekken. Zie hierover ‘Privacyrechten van de betrokkene’.

Ons gerechtvaardigd belang bestaat er onder andere uit:

- Bestaande gebruikers te informeren over diensten die wij aanbieden;

- Het onderhouden en verbeteren van relaties met onze gebruikers;

- Het voeren van correcte administratie;

- Onderzoek en analyse naar onze eigen diensten.

Bij het baseren van de verwerking op een gerechtvaardigd belang, vindt een belangenafweging plaats.

5. Delen van persoonsgegevens met derden

NowID deelt uw persoonsgegevens enkel met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van NowID, zoals een IT-leverancier of een derde partij voor het beslechten van geschillen, zoals ‘incassoklacht.nl’. Gegevens worden ook gedeeld met het beheer van het kantoorgebouw van NowID, door wie onder andere poststukken worden aangenomen, gescand en door wie aan bezoekers toegang wordt verleend.

Daarnaast kan NowID persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van NowID uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor de derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door NowID ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

Het kan noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens te delen met een ontvanger in een land buiten de Europese Unie. In dit geval ziet NowID erop toe dat een dergelijke doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de AVG.

6. Beveiliging persoonsgegevens

NowID hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval NowID gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier of een partij voor het beslechten van geschillen, zal NowID in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

7. Bewaartermijn persoonsgegevens

NowID bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

- Gegevens van sollicitanten worden bewaard tot vier (4) weken na afronding van de sollicitatieprocedure

- Gegevens van bezoekers van de website ‘nowid.org’ en ontvangers van de nieuwsbrief van NowID worden bewaard tot twee (2) jaar na het laatste bezoek aan de website of tot twee (2) jaar na uitschrijving van de nieuwsbrief.

De bewaartermijn kan worden verlengd indien zich een situatie voordoet waardoor verdere bewaring noodzakelijk is bijvoorbeeld ter verdediging van uw belangen of de belangen van NowID. Vragen over de bewaartermijnen kunnen gesteld worden middels het contactadres. Zie hierover ‘Verzoeken, vragen en klachten’.

8. Privacyrechten van betrokkenen

Via onderstaande contactgegevens kunt u een verzoek indienen tot:

- Inzage;

- Correctie;

- Beperking;

- Verzet;

- Overdraagbaarheid van gegevens;

- Verwijdering van uw persoonsgegevens;

- Intrekking van eerder gegeven toestemming.

U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij NowID aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven, bijvoorbeeld wanneer er een wettelijke verplichting bestaat tot het bewaren van uw gegevens. Wij zullen u in dat geval hierover informeren.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Stichting NowID Weena 505 3013 AL Rotterdam

info@nowid.org

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Wij nemen enkel verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

9. Sociale media

Op de website van NowID ‘nowid.org’ zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Facebook of LinkedIn. NowID houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

10. Blogs

Op de website van NowID bieden wij een vrij toegankelijke blog aan. Alle informatie die hierop wordt geplaatst, kan door een ieder, dus elke willekeurige derde partij, worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit onze blog kan worden ingediend via de contactgegevens onder ‘Privacyrechten van betrokkenen’. Wij zijn in sommige gevallen niet in staat om persoonsgegevens uit een blog te verwijderen. In een reactie op uw voornoemde verzoek geven wij dan aan dat het niet gelukt is en ook om welke reden. In het geval u als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij (via social media), dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of andersoortige vragen met betrekking tot uw privacy.

11. Statistieken en cookies

NowID houdt gebruiksgegevens bij van de website ‘nowid.org’ voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van onze website te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

De website ‘nowid.org’ maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Links sociale media’ is omschreven. NowID heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

12. Automatische besluitvorming

NowID maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

13. Wijziging

NowID heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de onze website gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

14. Verzoeken, vragen en klachten

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen.

Stichting NowID Weena 505 3013 AL Rotterdam

info@nowid.org

Bij klachten, zal NowID werken aan en oplossing. Mocht dit niet naar wens lukken, kan een klacht ingediend worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.