Opgesteld op 20 februari 2023.

Algemene Voorwaarden

Stichting NowID (hierna: “NowID”) heeft tot doel om incassodienstverleners tegen eerlijke tarieven te helpen om aan wet- en regelgeving te voldoen. NowID wenst Incassodienstverleners te ondersteunen op het gebied van scholing, klachtregistratie en – afhandeling, inschrijving in het incassoregister en optimaliseren van bedrijfsprocessen.

Incassodienstverleners kunnen zich aansluiten bij NowID om gebruik te kunnen maken van deze diensten. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing.

1. Begrippen

1.1. - In het hiernavolgende, worden de volgende begrippen. Woorden in het enkelvoud omvatten tevens de meervoudvorm en omgekeerd

Algemene Voorwaarden:Artikel:
Diensten:Alle diensten die NowID aanbiedt of aan zal bieden, waaronder het aanbieden van opleidingsactiviteiten, verstrekken van modellen, het geven van hulp advies en het aanbieden van (toegang tot) geschillenbeslechting;
Incassodienstverlener:Bedrijf of organisatie die zich bezig houdt met ‘buitengerechtelijke incassowerkzaamheden’, zoals bedoeld in artikel 1 WKI;
Intellectuele Eigendomsrechten:Alle rechten op merken, octrooien, auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten;
Opleiding:Alle door of via NowID aangeboden opleidingen en educatie, waaronder begrepen de basisopleiding en permanente educatie zoals omschreven in artikel 13 Wki.
Opleidingsovereenkomst:De overeenkomst tussen de Incassodienstverlener en NowID of tussen een particulier en NowID die de opleiding als bedoeld in Artikel 4 regelt;
Overeenkomst:Een of meer overeenkomsten gesloten tussen de Incassodienstverlener en NowID met betrekking het periodiek leveren van één of meer Diensten;
Partijen:NowID en de Incassodienstverlener;
Website:Nowid.org.
Wki:Wet kwaliteit incassodienstverlening en (in voorkomend geval) de daarmee samenhangende besluiten en regelgeving.
Cursist:Degene die die daadwerkelijk Opleiding volgt of voornemens is dit te doen.
Modellen:Alle door NowID aangeboden modellen, tezten an, zoals een model klachtenregeling, aan aangesloten Incassodienstverleners (hierna: “de Modellen”). Deze Modellen mogen uitsluitend gebruikt worden voor de eigen bedrijfsvoering van de Incassodienstverlener en mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld.
IncassoregisterHet register zoals omschreven in de Wki.
CommissieDe (geschillen)commissie van ‘Incassoklacht.nl’

2. Toepasselijkheid

2.1. - Op alle aanbiedingen en Diensten van NowID, alle gesloten Overeenkomsten, alsmede alle (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze niet tot een Overeenkomst hebben geleid, zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

2.2. - Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien Partijen dit schriftelijk overeenkomen.

3. Aansluiten

3.1. - Incassodienstverleners kunnen zich schriftelijk (waaronder per e-mail), telefonisch of via het inschrijfformulier op de Website inschrijven bij NowID. Bij de inschrijving

3.2. - Tenzij anders wordt overeengekomen, heeft de Overeenkomst een looptijd van twaalf (12) maanden. Er geldt een opzegtermijn van één maand. De Overeenkomst wordt na afloop van de termijn telkens stilzwijgend verlengd met een termijn van twaalf maanden, tenzij de Overeenkomst voor het einde van de lopende termijn wordt opgezegd.

3.3. - De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat NowID de inschrijving aanvaardt en schriftelijk bevestigt.

3.4. - Indien NowID aanbiedingen doet, zijn deze herroepbaar, vrijblijvend en geldig voor maximaal de daarin genoemde termijn. Indien geen termijn is opgenomen, is de aanbieding maximaal 30 dagen geldig.

3.5. - Aanvullingen en wijzigingen in de Overeenkomst kunnen schriftelijk tussen Partijen overeengekomen worden.

4. Onderwijs

4.1. - NowID biedt de Opleiding aan. Voor het aanbieden c.q. verzorgen van de Opleiding kunnen tevens derde partijen worden ingeschakeld.

4.2. - Zowel natuurlijke personen als Incassodienstverleners kunnen zich schriftelijk (waaronder per e-mail), telefonisch of via de Website inschrijven voor de Opleiding. De Opleidingsovereenkomst komt tot stand wanneer NowID de inschrijving aanvaardt en schriftelijk bevestigt.

4.3. - NowID voorziet degene die de Opleiding daadwerkelijk gaat volgen (de “Cursist”) van informatie over het programma van de Opleiding.

4.4. - Voor aanvang van de Opleiding, kan de Incassodienstverlener of Cursist de Opleidingsovereenkomst nog schriftelijk annuleren, waarbij de volgende annuleringsregeling geldt:

- Bij een annulering langer dan vier (4) weken voor de start van de Opleiding is de annulering kosteloos;

- Bij een annulering tussen één week en vier (4) weken voor de start van de Opleiding, wordt 50% van de totale kosten in rekening gebracht;

- Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de Opleiding, zijn de gehele kosten van de Opleiding verschuldigd.

4.5. - Het is NowID te allen tijde, zonder opgaaf van reden, toegestaan om wijzigingen aan te brengen aan de Opleiding. Dit omvat onder andere wijzigingen in het programma, locaties, data en tijdstippen. NowID is niet aansprakelijk voor de schade die uit deze wijzigingen voortvloeit. Indien een wijziging van zodanige aard is dat het volgen van de Opleiding ernstig wordt bemoeilijkt, ontstaat het recht gemotiveerd te annuleren, waarbij het recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling bestaat van het voor de specifieke module betaalde bedrag.

4.6. - NowID is gerechtigd om een onderwijsmodule binnen de Opleiding te annuleren indien naar haar oordeel onvoldoende Cursisten zijn ingeschreven voor de betreffende module. De Cursist of Incassodienstverlener heeft in dit geval recht op terugbetaling van het voor de module betaalde bedrag.

4.7. - In het geval van wijziging of annulering door NowID wordt de Cursist hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

4.8. - Indien een Cursist door overmacht verhinderd is om een bijeenkomst bij te wonen, dient de Cursist dit schriftelijk door te geven via de contactgegevens die hiertoe verstrekt zijn. De Cursist kan NowID schriftelijk verzoeken om aan een latere, vervangende module deel te nemen. NowID deelt schriftelijk aan Cursist mee of dit mogelijk is. NowID is niet verplicht een vervangende module aan te bieden.

4.9. - Cursist dient te allen tijde bij het volgen van de Opleiding, dus onder andere tijdens bijeenkomsten en examens, een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en deze op verzoek te laten zien.

4.10. - NowID heeft er met het oog op haar doelstellingen belang de behaalde resultaten voor o.a. examens toetsen en opdrachten te kunnen inzien, monitoren en delen en bespreken met derden (waaronder de Incassodienstverlener c.q. werkgever of opdrachtgever van de Cursist). De Cursist geeft hiervoor onvoorwaardelijke toestemming.

4.11. - NowID is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de inhoud van de Opleiding, zoals schade die het gevolg is van eventuele foutieve of onvolledige informatie verstrekt in verband met de Opleiding. Hieronder valt onder andere de informatie verstrekt door een docent of via het onderwijsmateriaal, brochures of enig ander werk voortvloeiend uit of in verband met de Opleiding. Voorts is NowID niet aansprakelijk voor schade die ontstaat uit het niet (tijdig) aansluiten van de inhoud van de Opleiding op (gewijzigde) wet- en regelgeving.

4.12. -NowID is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van handelingen van medecursisten of van door NowID ingeschakelde docenten of bedrijven.

4.13. - De Incassodienstverlener en de Cursist zijn zelf verantwoordelijk voor het met goed gevolg volgen van de Opleiding. Zij zijn verplicht steeds te luisteren naar de opleidingsinstelling en aangewezen docenten en gehoor te geven aan aanwijzingen en verzoeken. Er kan (bijvoorbeeld) worden verzocht om tijdige legitimatie en het niet tijdig laten zien hiervan kan uitsluiting van een toets of module met zich meebrengen. NowID is voor al deze zaken niet aansprakelijk.

4.14. -De Incassodienstverlener staat ervoor in dat de Cursisten verbonden aan de Incassodienstverlener de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard en de Incassodienstverlener vrijwaart NowID voor alle aanspraken door Cursisten die daarmee samenhangen.

5. Modellen

5.1. - NowID biedt verscheidene Modellen, zoals een model klachtenregeling.

5.2. - De Modellen mogen uitsluitend gebruikt worden voor de eigen bedrijfsvoering van de Incassodienstverlener en mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld.

5.3. - Het gebruik van een Model is uitsluitend toegestaan op de wijze zoals in het Model voorzien. Tenzij anders overeengekomen, mag het Model niet worden aangepast of aangevuld, behoudens op de daarvoor bestemde plaatsen. Tevens geldt dat afwijkende en/of toegevoegde tekst duidelijk als zodanig herkenbaar dient te zijn.

5.4. - Het maken van een tekst op basis van een (deel van) een Model, vertalen, herformuleren of anderszins is niet toegestaan.

5.5. - NowID heeft het recht om gepubliceerde Modellen te wijzigen. NowID zal gepubliceerde Modellen blijven actualiseren. Indien een nieuw Model word gepubliceerd heeft de Incassodienstverlener het recht en tevens de plicht om dit nieuwe model te gebruiken.

5.6. - De Incassodienstverlener is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de Modellen en voor het voldoen aan geldende wet- en regelgeving. Voorts heeft de Incassodienstverlener de plicht te waarschuwen indien zij bemerkt dat Modellen fouten zouden kunnen bevatten.

5.7. - Iedere aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van een Model wordt door NowID uitgesloten. NowID is o.a. niet aansprakelijk voor de inhoud van de Modellen en het niet (tijdig) aansluiten van de Modellen op (gewijzigde) wet- en regelgeving.

5.8. - Bij het einde van de Overeenkomst dient het gebruik van Modellen onmiddellijk te worden gestaakt.

6. Intellectueel eigendom

6.1. - Alle Intellectuele Eigendomsrechten die betrekking hebben op zaken die door NowID zijn gemaakt, althans door NowID zijn gedeeld, waaronder begrepen de Modellen, het door NowID samengestelde onderwijsmateriaal, adviezen, mails, brieven, berekeningen, etc., blijven rusten bij NowID.

6.2. - De Incassodienstverlener verkrijgt in voorkomend geval slechts een door NowID onmiddellijk herroepbaar, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht op de Modellen en/of onderwijsmateriaal. Dit gebruikersrecht geldt uitsluitend voor de duur van de Overeenkomst. Gebruikt na afloop van de Overeenkomst is verboden.

6.3. - Het is niet toegestaan om op basis van verstrekt materiaal, waaronder begrepen de Modellen en/of onderwijsmateriaal aftreksels, kopieën, bewerkingen, of vertalingen te maken, ook niet van gedeelten daarvan. Het is strikt verboden een Model te maken met hetzelfde doel of onderwijs aan te bieden gelijksoortig aan NowID of met dezelfde doel, inhoud, of doelgroep.

6.4. - Niets van het verstrekte materiaal mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van NowID.

6.5. - Voor elke inbreuk op één der voorgaande leden van dit artikel, verbeurt de Incassodienstverlener een direct opeisbare, niet voor matiging vatbare, boete van € 5.000,- en een boete van € 2.00,- per dag dat de overtreding voortduurt.

7. Vertrouwelijkheid

7.1. - Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit redelijkerwijs als vertrouwelijk moet worden aangemerkt.

7.2. - Voor elke inbreuk op het voorgaande lid verbeurt de Incassodienstverlener een direct opeisbare, niet voor matiging vatbare, boete van € 5.000,- en een boete van € 2.00,- per dag dat de overtreding voortduurt.

8. Marketing

8.1. - NowID is gerechtigd om gebruik te maken van de bedrijfsnaam en het logo van de Incassodienstverlener, hieronder valt onder andere het gebruiken van de bedrijfsnaam en/of het logo van de Incassodienstverlener op de Website.

8.2. - NowID heeft het recht om contact op te nemen met de Incassodienstverlener, bijvoorbeeld om gericht een aanbod te doen voor het afnemen van een aanvullende Dienst.

9. Hulp en advies

9.1. - NowID helpt Incassodienstverleners om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Dit is voor NowID een inspanningsverbintenis. Er geldt uitdrukkelijk geen resultaatverplichting voor NowID. NowID garandeert op geen enkele wijze (bijvoorbeeld) de inschrijving in het Incassoregister.

9.2. - NowID kan derde partijen inschakelen om hulp en advies voor de Incassodienstverleners te verzorgen.

9.3. - NowID is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen indien haar adviezen niet worden gevolgd.

9.4. - NowID is nimmer aansprakelijk voor gevolgen van het niet-naleven van wet- en regelgeving door Incassodienstverleners.

10. Klachten en geschillencommissie

10.1. - Incassodienstverleners die zich hebben aangesloten bij NowID zijn verplicht alle geschillen te laten beslechten door de geschillencommissie van ‘incassoklacht.nl’ (hierna: “de Commissie”).

10.2. - De Incassodienstverlener conformeert zich vooraf aan de uitspraken van de Commissie en zijn verplicht zich daaraan te houden.

10.3. - NowID en incassoklacht.nl hebben het recht uitspaken van de Commissie te publiceren.

10.4. - Vernietiging van het bindend advies van de Commissie kan enkel plaatsvinden door heet advies ter toetsing voor te leggen aan een rechter binnen twee maanden na de verzending van de uitspraak.

10.5. - Indien Incassodienstverlener zich niet aan een uitspraak van de Commissie houdt, heeft NowID het recht om de Incassodienstverlener uit te sluiten van het nader gebruiken van de Diensten, of een boete op te leggen.

11. Facturering en betaling

11.1. - Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle door NowID vermelde en door de Incassodienstverlener verschuldigde bedragen exclusief btw.

11.2. - NowID hanteert een standaard betalingstermijn van 21 dagen na factuurdatum.

11.3. - Betalingen worden gedaan middels een bankoverschrijving of een automatische incasso.

11.4. - De betalingstermijnen hebben te gelden als fatale termijnen. Bij niet tijdige betaling is de Incassodienstverlener automatisch in verzuim.

11.5. - Indien een Incassodienstverlener niet binnen de termijn betaalt, heeft NowID het recht om incassokosten ten hoogte van 15% van het factuurbedrag te vorderen.

11.6. - De Incassodienstverlener nimmer bevoegd tot opschorting of verrekening van betalingen.

11.7. - NowID heeft het recht de Incassodienstverlener bij te late betaling per direct (tijdelijk of permanent) uit te sluiten van het gebruik van de Diensten.

11.8. - NowID heeft het recht prijzen te wijzigen. Tenzij anders overeengekomen, gaat de wijziging van de prijs direct in na publicatie van de nieuwe prijzen. NowID heeft tevens het recht haar prijzen jaarlijks te indexeren.

12. Persoonsgegevens

12.1. - NowID verwerkt de door Incassodienstverlener verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG, zoals nader uitgewerkt in de privacy policy van NowID. De privacy policy is beschikbaar op de Website.

13. Garanties en vrijwaring

13.1. - Elk gebruik van de Diensten is voor risico van de Incassodienstverlener.

13.2. - De Incassodienstverlener garandeert dat de Diensten en de Modellen niet gebruikt zullen worden:

      • i. op zodanige wijze dat inbreuk wordt gemaakt op de rechten van NowID of van derden;
      • ii. in strijd met geldende wet- en regelgeving;
      • iii. in strijd met een bepaling van de Overeenkomst.

13.3. - Incassodienstverlener vrijwaart NowID tegen alle aanspraken van derde partijen, schade en kosten die voortvloeien uit en/of verband houdend met en/of het gevolg zijn van een schending van bovengenoemde garantie door Incassodienstverlener.

13.4. - NowID spant zich in de Incassodienstverlener te ondersteunen met al hetgeen onderwerp van de Overeenkomst is, maar de Incassodienstverlener begrijpt en onderkent dat NowID op dit punt geen garanties geeft en het (blijvend) voldoen aan de geldende wet- en regelgeving haar eigen verantwoordelijkheid is.

14. Slotbepalingen

14.1. - De Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door NowID worden gewijzigd. Bekendmaking van een wijziging vindt plaats door middel van een kennisgeving op de Website.

14.2. - Indien (een) bepaling(en) van de Algemene Voorwaarden nietig dan wel onverbindend mocht(en) blijken, blijven de overige bepalingen uit de Algemene Voorwaarden van toepassing. NowID zal de nietige dan wel onverbindende bepaling(en) vervangen door (een) verbindende bepaling(en), met zo ver mogelijk dezelfde strekking en gevolgen als de te vervangen bepaling(en).

15. Recht en forumkeuze

15.1. - De Overeenkomsten en Algemene Voorwaarden worden in alle opzichten beheerst door Nederlands Recht.

15.2. - Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst of van de Algemene Voorwaarden, worden beslecht voor de bevoegde rechter te Rotterdam.