HET INCASSOLANDSCHAP COMPLEET OP ZIJN KOP

In februari 2024 heeft NowID met de Inspectie Justitie en Veiligheid gesproken over haar rol en uitvoering ten aanzien van het toezicht en de handhaving op de Wki. De Inspectie heeft benadrukt dat zij bij het beoordelen van handelspraktijken van incassodienstverleners aan de relevante wet- en regelgeving toetst. Keurmerken vallen nadrukkelijk niet onder het toetsingskader van de Inspectie.

Eén van de onderwerpen die is besproken is de juiste omgang met debiteuren (artikel 13 lid 3 Wet Kwaliteit Incassodienstverlening). De Inspectie heeft op verzoek van NowID verduidelijkt dat het versturen van een conceptdagvaarding niet in overeenstemming is met die regels. Uiteraard hebben wij van onze achterban hier al de nodige vragen over gekregen, omdat dit voor de incassopraktijk common practice is. Zo staat in de gedragscode van de NVI dat het gebruik van een concept-dagvaarding is toegestaan zolang het voornemen tot procederen ook werkelijk bestaat omdat een opdracht daartoe is ontvangen.

De Inspectie benadrukt dat het ook onder de huidige consumentenbeschermingsregels niet is toegestaan voor incassodienstverleners om conceptdagvaardingen naar schuldenaren te versturen. Dit volgt onder meer uit de regels voor oneerlijke handelspraktijken op grond van de Wet handhaving consumentenbescherming. Incassodienstverleners die op dit moment nog conceptdagvaardingen naar natuurlijke personen sturen, moeten ermee rekening houden dat dit vanaf 1 april 2024 streng zal worden getoetst.

Een ding is duidelijk: de incassopraktijk staat op het punt om drastisch te veranderen.